Input:

Primjer knjiženja računa leasing kuće za operativni najam za poduzetnike obveznike primjene HSFI-a

15.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.02.1.1 Primjer knjiženja računa leasing kuće za operativni najam za poduzetnike obveznike primjene HSFI-a

Ksenija Kramar, dipl.oec. ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Prema članku 5. stavak 3. Zakona o leasingu (Narodne novine broj 141/13), posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem:

1. primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga,

2. davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje,

3. rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

Prema tome, kod operativnog (poslovnog) lesinga, najmoprimac u svojim poslovnim knjigama ne evidentira imovinu kojom se koristi na temelju ugovora o operativnom najmu, već plaćanje najamnine iskazuje kao rashod sustavno kroz cijelo razdoblje trajanja najma.

2. Računovodstveni i porezni položaj jamčevine za operativni leasing

Ako je ugovorom o leasingu ugovorena uplata jamčevine kao instrumenta osiguranja podmirenja dospjelih obveza, tada jamčevina, sukladno odredbama Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 79/13 do 138/20), ne podliježe oporezivanju PDV-om. Naime tako dugo dok jamčevina služi kao instrument osiguranja plaćanja dospjelih obveza po leasingu, ne radi se o naknadi za unaprijed plaćenu uslugu odnosno predujmu, za koji je propisano izdavanja računa prema članku 79. stavak 1. Zakona o PDV-u (jamčevina će dobiti status predujma tek u trenutku aktiviranja za podmirenje eventualno neplaćene dospjele leasing rate u kom trenutku je leasing društvo u obvezi izdati račun za predujam). U računovodstvu primatelja leasinga plaćena jamčevina evidentira se kao dugoročno potraživanje na ime jamčevina iz operativnog leasinga.


Uplata i povrat jamčevine s naslova operativnog leasinga

„ABC” d.o.o. sklopilo je sa „A leasing” d.o.o. ugovor o najmu 100,01 m2 uredskog prostora na razdoblje od 8 godina te je temeljem odredbe ugovora uplaćena jamčevina u visini tromjesečnog najma u iznosu od 35.400 kn. Nakon proteka razdoblja najma, ugovor nije produžen i jamčevina je vraćena.

3. Računovodstveni i porezni položaj akontacije za operativni leasing opreme

Ako je ugovorom o leasingu ugovorena uplata akontacije za buduće najamnine ista u naravi čini unaprijed plaćene troškove najamnine odnosno naknade za leasing, pri čemu uplatom određene svote akontacije korisnik najma zapravo sudjeluje u financiranju smanjenjem svote financiranja odnosno osnovice za izračun leasing rate. Uplaćene svote akontacije primatelj


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: